wpff8a8edf.png
wpc41e86ec.png
wpdb4a8f5b.png
wp4d8f2a2b.png
wp8cb2046b.png

 

 

Hawaasni Gamtaa Oromoo Frankfurt gaafa 25.10.2014 wagga 10ffaa ittiin hundaa’ee bakka keessummootni hedduun argamanitti akka gaariitti ayyaanneeffateera

Sagantich akka aadaa Oromootti eebba maanguddootaatin calqabamee. Itti aansuudhaan dura ta’aan hawaasichaa Dr, Tarrafaa Tsadik baga nagaan dhuftan jechuudhaan keesuummoota magaalootaa fi naannoo adda addatii dhufan erga simatani booda haasaa gabaaba godhani iruu. Haasaa isaanii keessattis waan hundumaa caalatti seenaa Oromoo keessatti dhimmoota iddoo oolaanaa qabanii fi waggaa kana keessa bakka gara-garaatti kan kabajamaan fakk. akka harma muraa fi harka muraa Aannolee, dhumaatii Calanqqoo fi waggaa 50ffaa waldaa Maccaa fi Tullamaa itti hundeeffame haasaa isaanni keessatti xuquudhan dhimootni kun seenaa saba Oromoo keessatti iddoo olaana qabachuu isaanni jamaa sagantaa kana irratti argamaan yaadachiissaniiru. Akkasumas gootoota oromoo haaqa saba oromootif yeroo adda addaa wareegamaniifis daaqqiqaa tokkoof akka yaadatman godhanii jiru.

Sana booda keessummoota akka dubbatan afeeramaan mataa duree adda addaa irrati haasa’anii jiru. Isaan keessaa kan duraa haasaa godhan obboo/Mr. Ulrich Delius yeroo ta’ani, isaanis bakka bu’aa dhaaba biyyaa Jatrmanii keessatti madheefatee jiru fi haaqa saba balaan badiissaa sodaachisuuf falmuu (Community for the endangered people) dhan. Mataa duree haasaa isaanni “Qotee bulaa oromoo lafa isaa irra buqqisuu fi miidhaa mootumaan Itioophiaa saba oromoo irrati geggeesaa jiru” kan jedhuu dha. Dhimma mirga namaa ilaalu kan Ganfa Afrikaa irratii gara waggoota 28 oliif nama hojeecha turaaan waan ta’aaniif baldhiinaan muuxxannoo qaban dhageefatoota isaaniif qoodaniiru. Keessuumatti miidhaan saba Oromoorrati mootummaa Itioophiyyaatiin gahaa jiru daraaramni hamaataa jira malee salphachaa akka hin dhufne nu hubachiissanni jiru. Akkasumas dhaaba isaani bakka bu’uudhan dhima kana Gamtaa Aurophaa ta’ee aangoo qabessa biyya Jarman warra dubbiich ilaalu hundumaa birratti qaaman argamuudhan gabaasaa akka turanii fi jiranu dubbataniiru.

deutsche Sprache

Karoora hojjaa Gamtaa Oromoo kan bara 2014

 

1.  Waggaa 10ffaa GOn iti dhaabate kabajuu

2.  Aadaa, Seenaa, Afaan fi Siyasaa Saba Oromoo (keessatuu waa’ee sirna gadaa) guyyaa walgayii miseensootaa wal barsiisuu akkasumas irratti mari’achuu,

3.  Waltajjii Oromoo magaalaa Frankfurt keessati uumuu yaaluu,

4.  Hariiroo dhaaboota adda addaa fi Oromoota gidduu jiru jabeesuu, muuxannoo walii jijjiiruu, waanta waliin hojachuu danda’amu irrati walii galteedhan wajjin fiixan baasuu,

5.  Oromootni naannoo kana jiraatanu GO e. V. keessati akka of miseensanu kakaasuu (damaqsuu),

6.  GOn akka hawaasa Oromoo tokkootti waa’ee Oromummaa akka  jabeesuu tattaafii gochuu, fak. gumaacha oromummaa yeroo barbaachisaa ta’e qindeesuu,

7.  Qophii adda addaa irratti qooda fudhachuun saba Oromoo fi biyya isaa ormati beeksiisuu,

8.  Adeemsa daawwii bakka adda addaa (Ausflug) miseensota hundaaf qopheesuu,

9.  Guyyoota sportii fi foon waaduu qopheesuu, walitti dhufeenya Oromoota fi Michoota Oromoo giduu jiru jabeesuuf

10. Akkataa GOn maallaqqa argachuu danda’u irratti   hojjachuu,

11. Jijjira bara 2014 Oromoota naannoo kana jiraatanuu fi michoota keenya wajjin ayyaanneeffachuu.

 

Gabaassa Hojjaa GO e. V. kan bara 2013

 

Hawaasni Gamtaa oromoo kaayyoowwan irratti hojachuuf karoorffate fiixan baasuuf bara darbe tattaafii guddaa godhee jira. Hojaa fiixan baasuu danda’ee keessaa isaan beekamoon kanaa gadditti ibsamanii jiru.

 

1. Walgayii miseensotaa gaggeesuu:

Walgayiin miseensotaa akka karoorffaameetti milkooman fiixan bah’ee jira. Lakkoofni miseensota walgayii irrati argamaa turanis kan baroota darbanii akka caalu ifaan hubatameera.

Guyyootii walgayiin miseesootaa iti godhaman: 24.02., 05.05., 30.06., 08.09. fi 27.10.2013 ture.

 

2.  Odeeffannoo yeroo (actual infos.) Sabaa fi Biyyaa Oromoo waliin jijjiruu, fak.:

a.  Haala dhaabotni siyaasaa oromoo itti socho’aa jiranuu akkasumas waa’ee dadhabii fi jabeenya qabsoo mooraa oromoo keessatti muldhataa jiiranu irratti baldhiinaan mari’achuun miseensoni hubannoo gahaa argachuu akka danda’an godhamee jira.  

b.  Waa’ee waliitti bu’iisaa saba keenyaa (Boorana) fi saboota adda addaa (fak. saba Garii fi Burjii) akkasumas Oromoota Bahaa fi Somaaloota giduutti yeroo adda addaa godhaman duukaa bu’uudhaan odeeffannoo  waliitti dabasruu danda’amee jira.

c.  Akkataa yeroo ammaa kana mootuumaan biyya bulchaa jiru saba oromoo karaa adda addaatin cunqursaa jiruu akkasumas nafxxanyooni warri aangoo irraa ari’aataman seenaa keenya xurreesuuf olola guddaa nu irratti oofaa akka jiranu odeeffannoo wal jijjiruudhaan miseensoni hundaa kana dura jabaatanii akka dhaabatan wal damaqsuu danda’amee jira.

 

3. Waa’ee Oromummaa (aadaa, seenaa fi Siyasaa) wal barsiisuu:

Waa’ee Oromuumaa wal barsiisuu ilaalchisee, dhimmoota Sirna Gadaa ilaalanu fak. maaluumaa Sirna Gadaa, akkamitti Gadaan of ijaaree hojataa akka ture, wantaa mallatoo aadaa fi siyaasaa oromoo ibsan hundaa irratti, seroota sirna gadaa keessatti tumamanii itiin hojatamaa turan, akkataa abbootiin Gadaa (hooganooni) baalii/aangoo wal irraa fudhachaa turan, sabni Oromoo baroota dheerraa duraa calqabee akka ayyaana waggaatti (National Holidays) ayyaanoota irreeffachaa jiru kkf. irratti dhiyyeesaan (presentation) adda addaa ida dhiiyaatanii booda mariin irratti godhamee miseensoni beekumsaa fi hubannoo gaarii akka argatan ta’ee jira. Wal barsiisuun kun kana caala jabaatee akka itti fufuu walii galameera.

 

4. Qubee Afaan Oromoo wal barsiisuu:

Miseenson keenya hedduun isaanii qubee dhan barreesuu akkasumas dubbisuuu irratti rakkoo akka qabanu beekamaa waan tureef marii fi qophiin barbaachisaa ta’an irratti ida godhamanii booda dhuma bara 2013 irraa eegalee hojjaan wal barsiisuu akka gaariitti calqabamee jira. Tajaajili (service) barumsa qubee gara duraatis jabaatee akka iti fufuu abdii guddaa qabna.

 

5. Guyyaa Sporti fi Bashananaa (qophii waliitti  dhufaatii/get together):

a. Gaafa 10.08.2013 Oromoota fi michoota keenya kan naannoo kana jiraatanu afeerrudhaan hariiroon nu wajjin qaban akka jabaatu carraaqni guddaan godhamee milkooma gaarii dhaan fiixan bahee jira.

b. Akkasumas gaafa 28.09.2013 qophiin waliiti dhufaatii fi bashananaa wal fakkaataa ta’e miseensotaa fi maatiii isaanitii qophaa’ee ayyaaneffamee jira. Qophiilee kana lachuu kan qindeese tuutaa Gadaa Malbaa yoo ta’u miseensoni tuutaa biraa keessa jiranus gargaarsa gaarii godhaniifii jiru.

6. Gumaacha yeroo gaddaa Oromoota adda addatif godhaman:

 

a.  Gargaarsa maatii obboo Jaarraa Abbaa Gadaatif godhame:

Obboo Jaarraa Abbaa Gadaa dhumaa bara 2012 du’aan addunyaa kana irraa waan boqooteef maallaqa miseensotni GO gumaachan, karaa KHG tiin waliiti qabame, calqaba bara 2013 gara Yemen (Sanaatti) erguudhan, haadha warraa obboo Jaarraa akka qaqabu godhamee jira.

b. Gargaarsa maatii  obboo Tasfayee Guutamaatif (Mettaa) godhame:

Dhumaa ji’a Saddassaa (Nov.) 2013, obboo Tasfayee Guutamaa biyyaa Beeljjigitti addunyaa kana irraa du’aan waan boqooteef akka itti birmanuu oromoota naannoo sana jiraatanu irraa gaaffiin nu qaqabee ture. Haala kanaaf miseensoni keenya yeroo gabaabaa keessati gumaacha maallaaqaa gochuudhan birmachuu danda’anii jiru. Horiin waliiti qabame hatattamaan oromoota nu gaaffatan akka qaqabu ta’ee, dhimma yaadameefis akka oole beekamee jira.

 

7. Ayyaanneeffanaa jijjiira bara 2013 qindeesuu fi fiixan baasuu:

Gaafa 28.12.2013, ayyaanneeffanaan jijjiira waggaa qophaa’ee magaalaa Frankfurtitti akka dansaati kabajamee jira. Qophii kana irratti namootin 100 ool ta’an argamanii jiru. Sagantaalee dhiyyaatan keessaa, diyyeessaa (presentation) waa’ee ayyaana waggaa (National Holidays) saba oromoo, daawwii video adda addaa, walalloo fi waa’ee oromoo ilaalchisee gaafii fi deebii, geerarsa fi sirboota adda addaa kkf..  

Waa’ee nyaacha fi dhugaatii guyyaa sanaa ilaalchisee, warri saganticha irratti hirmaatan hundaa akka itti gammadan beekamee jira. Qophii kana kan qindeese tuutaa Gadaa Michillee yoo ta’u miseensoni tuutaa biraa keessa jiranus gargaarsa godhaniifii jiru. Warra qophiin kun akka milkaawwu tattaafii godhan hundaaf kabaja guddaa qabna, haa galatooman!

 

8. Dhimmoota adda addaa kan fiixan bahan:

 

a. Xalayaa waamicha Oromummaa facaasuu:

   Xalayooni hedduun qopha’aanii Oromoota naannoo kana jiraatanu akka qaqabani taasiiffamee jira. Waamicha kanaaf deebii gaarii kennuudhan Oromootni hedduun dhufanii of miseensanii jiru. Oromootni kun waamicha keenya kabajanii dhufuudhan nuti makamuu waan danda’aaniif gammachuu guddaatuu nuti dhga’amee, akka dansaatis simanee jira, isaanis haa galatooman!

b. Waraqaa eenyummaa (ID) GO e. V. Qopheesuu:

Waraqaa eenyummaakan kan bara 2014 irraa eegalee fudhatama qabu (valid) akka dansaatti qophaa’ee tolaan miseensota hundaaf kennamee jira.

C. Kitaaba Qubee Afaan Oromoo itiin baratan:

Kitaaba “Haasawwaa Afaan Oromoo” jedhamu bitaadhan biyyaa akka dhufu taasiifamee miseensoni gatii salphaa dhan bitataanii akka itiin fayyadaman ta’ee jira.

 

Dura ta’aa GO e. V.

wpd5ac7f33.png

Akeeka Gamtaa Oromoo GO e.V.

 

Oromoon saba guddaa dha. Biyya baldhaas qaba. Cunqursaan irra jiraatus, saba seenaa boonsissaa fi aadaa miidhaga qabu dha. Nutis ilmaan Oromoo biyya ormaa kana jirru, waan saba keenyaatiin ni dhaallanna. Dhaallannees, handhuura keenyaaf ni mormanna.

 

Kanaafuu Oromootni naannoo kana jiraannu, qaccee keenyaa kan mormannu, walitti dhufnee, gaaddisa Gamtaa Oromoo jalatti walgahuuf murteeffannee jirra. Namootni gaaddisa Gamtaa Oromoo kana jalatti walgeenyu, ormatti of beeksisaa, walii gaachana taana. Gaddaa fi gammachuu irratti wal utubna, wal miidhagsina. Itti aansinees, dhaloota (saba) keenyaaf ni birmatna; gaachanas taanee, bakka dandeenye hundaatti, humnaanis haatauu, yaadaan utubuuf hawwii qabna. Hawwaai keenya fiixaan baasuuf ammoo, namootaa fi dhaabbota yaada kana hordofan wajjin ni hojjanna.

 

Hawaasin kun maqaa Gamtaa Oromoo e.V. Jedhamuun mana seeraa Frankfurt a. M. galmaayyee beekanaa argateera.            

                  

Caalaa dubbisuuf

Kana tuqqa  

Antragsformular / Formii iyyannoo GO e.V.

 

Zwecke des Vereins GO e.V

Um im Heimatland Oromia von kulturellen Identitätskrisen betroffene Oromos, insbesondere Kinder und Frauen sowie im Ausland Asylsuchende und Flüchtlinge hilfreich zu fördern und die Völker Verständigung zwischen Oromos und den Deutschen bzw. anderen Nationen zu vertiefen, haben wir für die in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Oromos einen Verein Gamtaa Oromoo (Oromogemeinschaft)“ gegründet.

 

         Mehr...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilnahme an Parade der Kulturen vom  

28.06.2014 und Vorstellung des Oromovolkes

 

Wie immer in den letzten 10 Jahren gehörte der Verein

Gamtaa Oromoo e.V.. zu den rund 60 angemeldeten Gruppen. Gamtaa Oromoo repräsentierte die Oromo und deren Land Oromia (aus Ostafrika).

 

Die schön und bunt gekleidete Gruppe (Oromoo Kinder, Frauen & Männer) marschierte mit mehrere Volkstanzensembles, Kulturvereine, Schulen und Musikgruppen durch die Frankfurter Innenstadt für mehrere Stunden.

Der Gamtaa Oromoo-Umzug wurde mit mehreren Flaggen schwarz-rot–weiß, Bilder usw. dekoriert. Es wurden an diesem Tag mehrere Flugblätter verteilt und Oromia wurde durch verschiedene Poster & traditionelle Oromo-Sachen vorgestellt.

 

 

 

 

Nach Angabe der Veranstalter wurde mit mehr als 1.600

Menschen aus rund 100 Kulturkreisen durch die

Innenstadt gezogen und der Umzug von rund 100.000

Zuschauern begleitet. Unter dem Motto «Vielfalt leben - Frankfurt für alle» demonstrierten sie für kulturelle Vielfalt und gegen Fremdenfeindlichkeit. Auch Unterdrückung in den

Heimatländern der Gäste wurde thematisiert.

 

Kaffee - Zeremonie und Oromospeisen

 

Der Stand des Vereins wurde mit traditionellen Tassen, Töpfen und dem typischen Tablett, das für die Kaffee - Zeremonie in

Oromia täglich benutzt wird, geschmückt. Frauen und

Männer kleideten sich in traditioneller Oromokleidung, die

auch die Farben der Oromoflagge trug. Nach dem die

Gäste die leckeren Oromospeisen gegessen hatten,

konnten sie den echten Kaffee aus dem ursprünglichen

Land Oromia zeremoniell genießen. Unsere Bilder vom 28.06.2014 (Parade der Kulturen Frankfurt am Main) finden Sie im Fotoalbum, oben).

 

Das Land des Kaffees

 

Oromoland ist die Geburtsstätte des Kaffees, genauer

gesagt stammt der Kaffee aus der Region Bunoo Beddellee

(Buna heißt Kaffee). Das grüne Gold erhielt den Namen

„Kaffee“ wahrscheinlich von früheren ausländischen

Besuchern, da die Umgebung damals „Kaffa“ hieß.

Derzeitig produziert Oromia 80% des Kaffeeexports

Äthiopiens. Das Land ist außerdem reich an Gold, Marmor,

Platin, Nickel und Eisen, es produziert im Überfluss Felle,

Leder, Hülsenfrüchte und Samenöl und es besitzt 3/4 des

Viehbestandes des Horns von Afrika. Diese Tatsachen allein

erklären bereits, weshalb das Land der Oromo so

strategisch bedeutsam ist und weshalb die Oromo

unterdrückt werden. In der Zwischenzeit wurde der

Großteil des in Oromia und in den beschlagnahmten

Ländereien produzierten Kaffees in die USA und nach

Europa exportiert.

 

wp6b1656b4.png
wpcd3905cc.png
wp0f4360f1.png

Guyyaa walgayii miseensota

 

Onkoloolessa/Okt.

04, 2015

Sadaasa/Nov.

22, 2015

Amajjii/Jan.

24,2016

Bitootessa/März

20, 2016

wp5db6585a.png

Odeeffannoo waa’ee Gamtaa Oromoo (GO) e. V.

Guyyaa walgayii KHG

  

Onkoloolessa /Okt., 25, 2015

Mudde/Dez.

20, 2015

Guraandhala/

Feb. 21, 2016

Ebla/April,

24, 2016

/

Feb. 21, 2016

 

 

Waa’ee Hiriira aadaawaan biyyoolessaa

(Parade der Kulturen) irratti hirmaachuu

Hiriira aadaawwan biyyoolesaa (Parade der Kulturen) irratti saba Oromoo fi biyya isaa saba adda addaatti beeksisuuf gaafa 28.06.2014 carraaqqni goone kan eegne caalaa akka dansaatti nuu milkaa’ee jira.

 

Hirirra (Umzug/demonstration) akkanaa irratti qooda fudhachuun Keenya yeroo calqabaatif ta’us Oromootni hedduun ijoolee isaanii wajjiin uffata aadaatiin barreedanii Bookkuu, Meeshaa adda addaatif Alaabaa Sirna Gadaa qabatanii shubiisa (ragadda/dance) Oromooottiin jamaa (uumata) Frankfurt ajaa’ibsiissaa oolanii jiru.

Poostarroota adda addaa fi Barreeffamaa facaafamu (Flyer) ti fayyadamuudhaan akkasumas Afaaniin Odeeffannoo barbaachisaa ta’an saba hiriira irratti argamaniif kennamanii jiru. Hiriira kana irratti dhaabootni 60 ol ta’an yeroo argaman daaw’atoota (Zuschauer/spectators) kuma dhiiba ta’aan akka argaman gareen qopheese gabaasee jira.

Akkasumas bakka dhaabii (Stand) GO e.V tii waa’ee Oromuummaa fi qabeenya isaa (fakk. Bunaa fi Sirna isaa) beeksisuu qofaa osoo hin tain tajaajila Nyaachaa fi Dhugaatii guyyaa guutuu kennuudhan jamaa akka gaariitti bashannansiisuu danda’aamee jira.

 

Kanaafuu Oromootni fi Michootni Oromoo yeroof qabeenya isaani guamaachuu dhaan kaayyoon kun akka milkaa'uu carraaqqii godhan hundaa haa galatooman!

(suuroota guyyaa sanaa galma Suuroota GO e.V. keesaa daawachuu ni dandeesu)

 

KHG GO e.V.

Waa’ee Oromummaa

(seenaa, aadaa fi siyasaa) wal barsiisuu

 

Waa’ee Oromoo wal barsiisuun, calqaba bara 2012 irraa eegalee guyyoota walgayii miseensotaa hundaa irratti godhamaa jira. Meeshaan baruumsaaf nama gargaaru (lerning material) fuula kana iraatti (on this page), mata durree „Sirna Gadaa“ jedhu jalatti isinii maxxamffamee argama maalloo dubbisuu yaala!

 

 

 

 

wp9f075024.png

Oromootni naannoo kana jiraatanu GO e.V.  

keessattii of akka miseensanu waamicha godhame:

 

Magaala Frankfurt fi naannoo ishii Oromootni hedduun jiraachuun isaanii ni beekama. Kanaafuu, hawaasni Oromoota kana of keessati hammachuu danda’u jabaan tokkoo jiraaruun barbaachisaa ...

 

Caalaa dubbisuuf

Kana tuqqa

wp9bed47d8.png
wpb66db93c.png
wp8759feb7.png

Unsere E-Mailadresse / Teessoon

E-maili keenya:

gamtaa2004@yahoo.de

Websiti dhuunfa

Private Website

Fotogalerie  Mitglieder & Freunde des Vereines GO e. V./

Galma Suuroota Miseensoota fi  Miichoota GO e. V.

wp1f46476c.png

       

Kontaktadresse /

Teessoo wal quunnaamttii

 

Gamtaa Oromo e. V.

(Oromogemeinschaft) e. V.

Postfach 60 02 65

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: gamtaa2004@yahoo.de

Webseite: www.ababulo.de

 

Bankverbindung /

Quunnamtti mana Baankii:

 

Kontonummer: 170161277

BLZ. 51050015

Nassauische Sparkasse

wpb72d449b.png

 

Caalaa dubbiisuuf

kana tuqqaa

Caalaa dubbiisuuf kana tuqqaa

wpb4d6b527_0f.jpg

 

Gamtaa Ooromoo  

 

Milkaawwii

Erfolg

Success

Appell in Hinblick auf der fortdauernden Menschenrechtsverletzung

in Oromia/ Äthiopien

 

An Herrn Dr. Joachim Gauck

Bundespräsident der BRD

 

Sehr geehrter Herr Dr. Gauck,

 

mit diesem Brief möchten wir im Namen aller Oromo und der Freunde des Oromo-Volkes in Rhein-Main-Gebiet uns respektvoll an Sie und Ihr Amt richten, um Ihnen unsere Besorgnisse über das Verhalten der äthiopischen Regierung in Bezug auf die Situation, die das Oromo-Volk vor allem nur in den letzten Paar Monaten erlebt, mitzuteilen, damit die andauernde und massive Menschenrechtsverletzung im Bundesland Oromia / Äthiopien Ihre Aufmerksamkeit bekommt.

Seit Anfang April 2014 sind in neun Universitätsstädten rund 100 Schüler und Studenten gezielt erschossen worden. Augenzeugen berichteten, dass Ende April durch scharfe Munition des äthiopischen Militärs  mehr als 47 Zivilisten allein in Ambo Stadt, 125 km westlich von Addis Abeba, getötet wurden. Dutzende Hoch- und Oberschüler sind auch in verschiedenen anderen Regionen wie Hara Mayaa, Robe, Naqamtee, Dire Dawa, Adamaa, Gedo, Dembi Dolo, Mada Walaabu, Aliboo etc. kaltblütig getötet worden. Des Weiteren wurden während der letzten Monate zahlreiche Studenten von verschiedenen Universitäten für immer ausgewiesen und andere wurden teilweise für ein bis zwei Jahre entlassen.

Die Protestbewegung der Studenten wendet sich gegen den integrierten Masterplan,  der die Ausweitung des Stadtgebietes der Hauptstadt Addis Abeba von aktuell 54.000 Hektar auf 1,1 Millionen Hektar Land (um das 20-Fache) vorsieht. Die Gebietsreform trifft vor allem die Oromo-Bauern in einem Umkreis von mehr als 120 Kilometern um die Hauptstadt. Zehntausende Bauern fürchten ihre Vertreibung aufgrund neuer Siedlungs- und Investitionsprojekte. Es wird geschätzt, dass mehr als zwei Millionen Bauern und Landwirte von dem Plan betroffen sein werden.

Mehrere Tausende Bauern  (ca. 150.000-200.000) haben bereits ihren Lebensunterhalt verloren, nachdem in den vergangenen Jahren in der Umgebung von Addis Abeba gezielt Farmen für den Export von Schnittblumen nach Europa angelegt wurden. Die Beschwerde der Oromo ist nun, dass sie nicht nur ihr Land verlieren, sondern auch ihre Sprache Afaan Oromo, ihre Kultur und letztendlich auch ihre Identität

Der aktuelle Studentenprotest gegen den Masterplan ist auch Teil des schon länger bestehenden Protests gegen die Beteiligung der Regierung an ausgedehntem Landraub. Experten sind der Meinung, dass der Plan dazu dient, die Weiterentwicklung des Landraubs zu verschleiern. Die protestierenden Studenten und wir, die in Deutschland lebenden Oromo, sind auch überzeugt, dass es keine rechtliche oder soziale Rechtfertigung gibt, um diese kleinen Städten und Provinzen unter die Stadtverwaltung von Addis Abeba einzugliedern.

Die Oromo sind die größte Bevölkerungsgruppe in Äthiopien, das gut die Hälfte der 90 Millionen Einwohner ausmacht.  Trotzdem werden die Oromo seit Jahrzehnten in Wirtschaft und Gesellschaft diskriminiert sowie schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt.. Ihr Land wurde bereits von der TPLF-Regierung an so genannte Investoren aus Indien, China, Saudi-Arabien, China, Ägypten, dem Sudan, Nigeria usw. verkauft. Demzufolge werden die Oromo und andere ethnische Gruppen aus ihren Gebieten vertrieben. Um die Situation des Oromo-Volkes zu verdeutlichen, hat OSA (Oromo Study Association) einen offenen Brief bereitgestellt, der auf Basis der konkreten Fakten verfasst wurde. Die Oromo Study Association (OSA) ist eine unabhängig wissenschaftliche und nicht-gewinnorientierte Organisation mit dem Sitz in den USA. Den originalen englischen Text finden Sie im Internet unter http://www.gadaa.com/OSA LandGrabLetter.pdf.  OSA  beschreibt darin „Land-Grabbing“ durch Saudi Arabien als ein Beispiel für "worst practice". Saudi-Arabien importierte früher alle Lebensmittel aus Indien und Asien. Seit 2008 halten die Inder jedoch  ihren Reis zurück, so dass die Saudis seit 2009 auf dem Oromo-Land Reis ernten. Dabei sterben die Oromo an Hunger.

 

Darüber hinaus belegen weitere Berichte, wie Millionen von Hektar des fruchtbarsten Landes in Äthiopien Investoren, oft in langfristigen Mietverträgen und zu Schleuderpreisen, zur Verfügung gestellt wurden. (vgl. Oakland University, BBC: Bettina Engels & Kristina Dietz: Land Grabbing analysieren: Ansatzpunkte für eine politisch-ökologische Perspektive am Beispiel Äthiopiens 2011)

 

Um den Weg für Investitionen in die Landwirtschaft leichter zu gestalten, und durch ihre so genannten „Villagisation Programms“ hat die äthiopische Regierung Hunderttausende von Menschen aus ihren indigenen Gebieten  gewaltsam vertrieben.

 

Die Verlagerung dieses Prozesses zerstört ihre Existenzgrundlage.  Er hat Kleinbauern und Hirtengemeinschaften von Nahrungsmittelhilfe abhängig gemacht und sie müssen sich Sorgen machen um ihr Überleben. Äthiopische Beamten haben Personen, die sich geweigert haben, geschlagen, festgenommen und eingeschüchtert.

Aus berechtigter Sorge um das Schicksal der Oromo-Bauern, die die Stadt umgeben, haben Studenten aus verschiedenen Städten in Oromia Widerstand geleistet und gegen die aktuellen Expansionspläne Addis Abebas in das Oromo-Gebiet hinein protestiert.  

 

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die regierende Partei und die ihr verbundenen Eliten sich in offensichtlicher Vetternwirtschaft in umfangreichem Landraub engagiert. Unter dem Vorwand, Entwicklung und Privatisierung voranzutreiben, wurden mehrere Tausende, wenn nicht Millionen von Hektar Land ohne ausreichende Kompensation für die Bauern an Investoren verkauft. Eine kleine Anzahl von Agenten der Regierung und mit ihr verbundenen Unternehmen wurden über Nacht zu Millionären, während stimmlose Oromo Bauern in Elend der Armut gebracht wurden. Umfangreicher Landraub ist in der Oromia Region besonders verbreitet. Ohne ausreichende Vergeltung für die Bauern, so wurde berichtet, haben Tausende von Oromo Haushalten ihr Land an ausländische Investoren abgetreten.

Das Vorgehen der Regierung in anderen Oromo Regionen hat bereits zur  Vertreibung von Bauern geführt, denen keine oder nur eine unzureichende Entschädigung in anderen Regionen von Äthiopien, wie Gambela, Gibe, Omo-Tal usw. gegeben wurde. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die Oromo Bauern um die Hauptstadt Addis Abeba ein anderes Schicksal zu erwarten haben.

 

Entsetzt über die brutale Reaktion der Sicherheitskräfte auf friedliche Demonstrationen in Äthiopien haben Oromo Angehörige aus allen Teilen Deutschlands und unsere deutschen Freunde am 09. Mai 2014 in Berlin demonstriert.  Dabei haben Hunderte Teilnehmer vor dem Kanzleramt  Mahnwache gehalten und sind danach durch das Regierungsviertel sowie zu Botschaften bis zum Alexanderplatz gezogen.

Während die Nachricht von der Tötung unbewaffneter Demonstranten quer über den Globus verbreitet wird, gibt es keine Berichte darüber in den deutschen Medien. Zu unserem Bedauern haben wir festgestellt, dass die deutsche Öffentlichkeit über das brutale Töten von Oromo-Studenten durch das diktatorische Minderheitsregime nicht informiert wurde. Unsere Recherche in allen deutschen Medien, deutet darauf hin, dass diese Nachricht von der   deutschen Regierung und der Medien nicht beachtet wurde.  Die enge Kooperation mit der äthiopischen Regierung rechtfertigt nicht, dass diese barbarische Tat gegen das Oromo-Volk und auch die Ermordung der Oromo-Studenten fortgesetzt werden.  Wir bitten Sie, sich gegen diese Politik einzusetzen.

Wir rufen die deutschen Politiker und die Regierung sowie die internationale Gemeinschaft, die internationalen Menschenrechtsorganisationen und andere betroffenen Stellen und Ämter auf, die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen und Gräueltaten des von TPLF (The Tigrayan People's Liberation Front) dominierenden Regimes gegen unschuldigen Zivilisten der Oromo zu verurteilen. Wir fordern auch die deutschen Politiker und die Parteien und alle anderen humanitären Organisationen auf, die politischen und militärischen Aktionen der äthiopischen Sicherheitskräfte gegen die unschuldigen Zivilisten im Bundesland Oromia genau zu beobachten. Das Regime ist ein starker Verbündeter der deutschen Regierung.  Daher fordern wir die deutsche Regierung auf, ihre Politik zu überdenken. Sonst unterstützt Deutschland durch seine Steuergelder das „Morden“ der unschuldigen Studenten.

Als friedliebende Menschen bitten wir Sie,  damit Sie Ihr gutes Amt gegen das autokratische Verhlaten der äthiopischen Regierung auf nationlen bzw. internatinalen Ebenen einsetzen sollen. Darüber hinaus muss das äthiopische Regime diplomtisch unter Druck gesetzt werden, so dass die barbarische Tat gegen Oromo-Studenten und Zivilisten von einer unabhänigegn Partei aufgeklärt werden soll, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

 

Mit freundlichen Grüßen,

 

Vertreter des Vereines Gamtaa Oromoo (GO) [Oromo-Gemeinschaft] e.V.  Postfach 600265; 60322 Frankfurt am Main

                                      &

Oromo - Gemeinde Ökumenisches Zentrum Christuskirche
Beethovenplatz 11-13; 60325 Frankfurt am Main

 

                                  Sowie

Vertreter des Zusammenschlusses aller Oromo im Rhein-Main-Gebiet

 

 

wp0e5d7c1e_0f.jpg

Ein vergessener Völkermord

 

wp73df7d94.png
wpc744040a.gif

Vorstellung

Oromias, MP3

wp7e752109.png